i 炒股入门知识,新手炒股入门,怎么炒股,股票交易手续费,股票交易时间,股票入门基础知识,新手如何炒股等方面资料.域名5wanQ.com "5万Q"
返回首页-庄家事儿网
当前位置: 首页 >> 技术指标 >> 正文
股票公式:红买绿卖
 

 

红买绿卖

{红买绿卖 n:1 100 9 m1:1 100 3 m2:1 100 3 m3:1 100 5}
RSV:= (CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;
FASTK:=SMA(RSV,3,1);
K:SMA(FASTK,3,1);
D:SMA(K,5,1),colorwhite;
A1:=LLV(low,999999);
A2:=HHV(high,999999);
A3:=100/(A2-A1);
80,pointdot,linethick2;
20,pointdot,linethick2;
VAR1:=HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9);
VAR2:=HHV(HIGH,9)-CLOSE;
VAR3:=CLOSE-LLV(LOW,9);
VAR4:=VAR2/VAR1*100-70;
VAR5:=(CLOSE-LLV(LOW,60))/(HHV(HIGH,60)-LLV(LOW,60))*100;
VAR6:=(2*CLOSE+HIGH+LOW)/4;
VAR7:=SMA(VAR3/VAR1*100,3,1);
VAR8:=LLV(LOW,34);
VAR9:=SMA(VAR7,3,1)-SMA(VAR4,9,1);
VAR10:=IF(VAR9>100,VAR9-100,0);
VAR11:=HHV(HIGH,34);
VAR12:=EMA((VAR6-VAR8)/(VAR11-VAR8)*100,13);
VAR13:=EMA(0.667*REF(VAR12,1)+0.333*VAR12,2);
VAR14:=SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0)/CLOSE,8,1)/SMA(ABS(INDEXC-REF
(INDEXC,1))/INDEXC,8,1)*100-25;
VAR15:=MA(Var14,3);
VAR16:=REF(VAR15,1);
STICKLINE(VAR12-VAR13>0,VAR12,VAR13,8,0),COLORRED;
STICKLINE(VAR12-VAR13<0,VAR12,VAR13,8,0),COLORgreen;
生命线:=EMA(VAR13,5);
STICKLINE(cross(VAR13,VAR12) and VAR12>60,90,100,10,0),COLOR00ff00;
绿灯亮卖:0,color00ff00;
STICKLINE(cross(VAR12,VAR13) and VAR12>VAR13 and VAR12<18,10,0,10,0),COLORRED;
红灯亮买:0,colorred;
Var21:=INDEXC;
Var22:=MA(Var21,6);
Var23:=MA(Var21,24);
Var24:=MA(Var21,32);
Var25:=MA(Var21,62);
Var26:=MA(Var21,105);
Var27:=Var25<REF(Var25,1) AND Var26<REF(Var26,1) AND Var25<Var26*0.98;
Var28:=Var24>Var22*1.11 AND Var23>Var22*1.095;
Var29:=Var22>Var21*0.95;
抄底一:= Var27 AND Var28 AND Var29 AND CLOSE/COST(8)<=0.8 AND CLOSE<OPEN;
STICKLINE(抄底一,40,60,1,1),colorff00ff;
Var2A:=CLOSE/MA(CLOSE,40)*100<78;
Var2B:=CLOSE/MA(CLOSE,60)*100<74;
Var2C:=HIGH>LOW*1.051;
Var2D:=Var2C AND COUNT(Var2C,5)>1;
Var2E:=Var2D AND (Var2A OR Var2B);
Var2F:=DMA(EMA(CLOSE,12),SUM(VOL,5)/3/CAPITAL);
Var30:=(CLOSE-Var2F)/Var2F*100+30-(REF(HIGH,13)/CLOSE-1.35)*100;
Var31:=(CLOSE-REF(CLOSE,5))/CLOSE*100<-9;
Var32:=WINNER(CLOSE);
Var33:=EMA((INDEXC-MA(INDEXC,10))/INDEXC*100,14)<-4.9;
Var34:=(MA(VOL,5)-VOL)/CAPITAL*100<0.8;
Var35:=(VOL-MA(VOL,21))/VOL*100;
抄底二:= Var33 AND Var31 AND Var32<0.12 AND Var34 AND Var35>18;
STICKLINE(抄底二,40,60,3,1),coloryellow;
Var36:=(REF(CLOSE,1)+REF(CLOSE,2)+REF(CLOSE,3)+REF(CLOSE,4)+REF(CLOSE,5))/5;
Var37:=(REF(CLOSE,2)+REF(CLOSE,3)+REF(CLOSE,4)+REF(CLOSE,5)+REF(CLOSE,6))/5;
Var38:=(REF(CLOSE,3)+REF(CLOSE,4)+REF(CLOSE,5)+REF(CLOSE,6)+REF(CLOSE,7))/5;
Var39:=(REF(CLOSE,4)+REF(CLOSE,5)+REF(CLOSE,6)+REF(CLOSE,7)+REF(CLOSE,8))/5;
Var3A:=(REF(CLOSE,5)+REF(CLOSE,6)+REF(CLOSE,7)+REF(CLOSE,8)+REF(CLOSE,9))/5;
BIAS3:=(CLOSE-MA(CLOSE,24))/MA(CLOSE,24)*100;
抄底三:=(Var36/CLOSE>1.112 OR Var37/CLOSE>1.123 OR Var38/CLOSE>1.135 OR Var39/CLOSE>1.145 OR Var3A/CLOSE>1.156) AND BIAS3<=-20 AND COST(25)/CLOSE>=1.5 AND CLOSE<OPEN;
DRAWTEXT(抄底三,40,'注意'),color0099ff;
Var3B:=(CLOSE-MA(CLOSE,40))/MA(CLOSE,40)*100;
抄底四:= FILTER(IF(CROSS(Var3B,-28),1,0),8);
STICKLINE(CROSS(Var3B,-28),40,50,8,1),colorwhite;
Var3C:=DMA(EMA(CLOSE,13),SUM(VOL,5)/2/CAPITAL);
Var3D:=(CLOSE-Var3C)/Var3C*100;
抄底五:= REF(Var3D,1)<-35 AND Var3D>REF(Var3D,1) AND REF(Var3D,1)<REF(Var3D,2) AND Var3D-REF(Var3D,1)>2.5;
STICKLINE(抄底五,20,30,8,1),colorffcc66;
Var3E:=100*WINNER(REF(CLOSE,1)*1.1)-100*WINNER(REF(CLOSE,1)*0.9);
抄底六:= CLOSE>OPEN*1.06 AND Var3E<10;
STICKLINE(抄底六,10,20,8,1),colorblue;
 (文章来源:股票入门 http://www.5wanQ.com)

返回:  首页 >> 技术指标